"Nič si nepochopil skutočne, pokiaľ nie si schopný vysvetliť to svojej babičke."

Albert EINSTEIN

"Kto prospieva vo vedomostiach a neprospieva v mravoch, viac neprospieva ako prospieva."

Jan Amos Komenský

Fyzika

Fyzika je prírodná experimentálna veda, ktorá skúma fyzikálne vlastnosti telies a ich vzájomné pôsobenie. Experimentálna fyzika sa zaoberá pozorovaním prebiehajúcich prirodzených javov v prírode (napr. pohyby planét) alebo javov, ktoré sú vyvolané zámerne pri plánovanom pokuse. Teoretická fyzika hľadá všeobecné zákony a odvodzuje nové poznatky. Aplikovaná fyzika sa zaoberá využitím fyzikálnych poznatkov v praxi.

Absolvent gymnaziálneho štúdia počas hodín fyziky získava súbor fyzikálnych vedomostí a zručností, osvojuje si metódy práce tak, aby získané poznatky mohol použiť v ďalšom štúdiu alebo pri riešení praktických situácií v bežnom živote.